REGULAMIN KAMPINGU POD ŚWIERKAMI

§ 1.
1.Zarządcą KAMPINGU POD ŚWIERKAMI jest firma PHU GOLD-JOB UL.LESZCZYŃSKIEGO 4/25 50-078 WROCŁAW NIP 911-190-09-12 zwanym dalej w Regulaminie Zarządcą.
2.Niniejsze zasady określają obowiązki gości dotyczące ich zachowania się podczas pobytu na terenie kampingu zlokalizowanego przy ul.Świerkowej 20 w Jelczu-Laskowicach oraz sposób korzystania z udostępnionej infrastruktury technicznej i sprzętu.
§ 2.
1.Niezwłocznie po przybyciu na kamping, gość jest zobowiązany do zameldowania się w recepcji. Podczas rejestracji gość winien przedłożyć dokument tożsamości oraz opłacić koszty pobytu według obowiązującego cennika (załącznik nr 1). Po zameldowaniu otrzymuje klucze do domku/pokoju.
2.Przed ostatecznym opuszczeniem kampingu gość jest zobowiązany do wymeldowania się w recepcji oraz pozostawienia otrzymanych wcześniej kluczy. W przypadku ich zagubienia gość ma obowiązek uiszczenia w recepcji opłaty w wysokości 100zł. za zaistniałą szkodę.
3.Osoby organizujące imprezy (kawalerskie, panieńskie, urodziny, imieniny itp) na terenie ośrodka w miejscu wyznaczonym przez personel odpowiadają za organizację imprez oraz ich uczestników.
§ 3.
1.Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 6.00. Wyjątek stanowią większe imprezy odbywające się na terenie Kampingu o których gość jest uprzednio informowany.
2.Miejsce ustawienia pojazdu gościa wyznacza personel recepcji.
3.Goście mogą korzystać z urządzeń elektrycznych i infrastruktury technicznej. Urządzeń i sprzętu można używać jedynie zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
4.Umywalki,prysznice,WC zlokalizowane w budynku socjalnym muszą być użytkowane we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu; goście muszą być świadomi, że są to urządzenia sanitarne, które wspólnie użytkują wszyscy goście kampingu.
§ 4.
1.W przypadku przyczep kampingowych i namiotów ustawienia ich na terenie oraz podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel kampingu.
2.Korzystanie z boiska do gry w siatkówkę, miejsca do grillowania oraz palenia ognisk możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu z personelem recepcji.

§ 5.
1.Gość jest zobowiązany do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie kampingu.
2.Zarząd kampingu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością gościa, jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe z winy gości.
§ 6.
1.Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie kampingu.
2.Goście są zobowiązani do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.
3.Goście są zobowiązani do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kampingu.
4.Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.
5.Gość zgłasza personelowi recepcji zniszczenia, niesprawność instalacji i sprzętu oraz wszelkie nieprzestrzeganie niniejszych zasad Regulaminu.
§ 7.
1.Gość jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2.W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania zapisów Regulaminu przez jednego z gości, zarządca kampingu może odmówić mu dalszego pobytu na terenie kampingu.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu i akceptuję postanowienia w nim zawarte.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przez Kamping Pod Świerkami w celach związanych z rezerwacją i wynajmem domków/pokoi/pól namiotowych i innych obiektów znajdujących się na terenie Kampingu. Administratorem danych jest firma PHU GOLD-JOB ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-078 Wrocław.

 

……………………………………………………………………………………………….
(data i podpis )